Over burgerinitiatieven

U bent hier

Home > Nieuws > Over burgerinitiatieven

Nele Vanderhulst is stafmedewerker bij Socius en wil onder andere in kaart brengen wat Vormingplus onder ‘burgerinitiatief, burgercollectief, commons, …’ verstaat en welke begrippen we in onze werking hanteren en welke ondersteuning we aanbieden, … 

Nele heeft Leila Zohrie geïnterviewd en stelde haar heel interessante vragen. Leila is regiomedewerker bij Vormingplus en betrokken bij heel wat burgerinitiatieven in de regio.

 


 

Waarom zetten jullie in op ondersteuning van burgerinitiatieven?

In de aanvangsjaren toonde een behoefteonderzoek aan dat het verenigingsleven nood had aan ondersteuning via vorming. Daar spelen we op in. Maar daarnaast zijn burgerinitiatieven belangrijke partners om de algemene missie en strategische doelen van Vormingplus te realiseren. Ze zijn nodig als experten en als ervaringsdeskundigen. We willen o.a. ook met hen een netwerk uitbouwen om meer impact te hebben op het realiseren van een aangename en solidaire leefomgeving. Mensen zijn geëngageerd omdat dit zin geeft aan hun leven en tegelijk komen ze op voor veel zaken die het samenleven mogelijk maken. Deze geëngageerde mensen zijn kritisch en onafhankelijk.
Wij vinden elkaar in gemeenschappelijk belangen.
 

Wat is voor jullie een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief wordt niet afgelijnd bij ons. Het zijn in de eerste plaats partners en een partnerschap wordt bepaald door waar zij mee bezig zijn en of we hier een meerwaarde in zien. Sommige initiatieven zijn feitelijke verenigingen, andere zijn een VZW, al dan niet structureel gesubsidieerd. Bij burgerinitiatieven staan maatschappelijke kwesties centraal. Ze verenigen zich, stellen zich kritisch en onafhankelijk op. Door een initiatief op te zetten rond een bepaalde kwestie willen burgers de aandacht van de overheid op een bepaalde problematiek vestigen en de overheid hierbij betrekken. Vaak zijn we actief in een netwerk waar volgende thema’s centraal staan: behoud van natuur en milieu, leefbaarheid in de samenleving, armoedebestrijding, multicultureel samenleven… We werkten bijvoorbeeld in Aalst intensief samen met het vluchtelingenplatform dat burgers bijeenbracht die een woonbeleid wilden uitwerken in de regio Dender of met verenigingen waar armen het woord nemen.

Wat we missen in onze regio is een vrijwillig engagement rond digitale geletterdheid. Er is géén beweging merkbaar in onze regio van onderuit. (Is bij deze een oproep!)

Wat is de aard van de ondersteuning die jullie bieden? Waarvoor kunnen groepen bij jullie terecht? Op welke manier ondersteunen jullie (publicaties, tools, begeleiding, infomomenten, ontmoeting, …)? Hoe verhouden de verschillende manieren van ondersteuning zich ten opzichte van elkaar.

Heel vaak organiseren we samen activiteiten die toegankelijk zijn voor een breed publiek. De rol die we opnemen in een partnerschap is telkens anders en zeer ruim. We zoeken in het proces van samenwerken welke rol we het best opnemen. Dat kan zijn: overleg organiseren, coördineren, netwerken uitbreiden, organiseren, informeren, proces begeleiden, adviseren…
 

Welke toekomstplannen hebben jullie ivm burgerschap en engagement?

We willen de solidariteit versterken tussen verschillende groepen in de samenleving en zo een bijdrage leveren aan volwaardig en gedeeld burgerschap.
 

Hoe willen jullie dat precies doen?

We denken dat we dat met onderstaande operationele doelen kunnen realiseren:

  1. Met activiteiten over gemeenschappelijke thema’s voor inwoners uit diverse groepen zorgen we voor respectvolle maatschappelijke dialoog.
  2. We versterken en moedigen  mensen en burgerinitiatieven aan die verschillen willen overstijgen.
  3. We willen kwetsbare groepen versterken in hun roep om erkenning en hun perspectieven moeten aan bod komen in publiek debat.
  4. We willen samen met partners uitsluiting op de maatschappelijke agenda zetten.

Er zijn ook 2 functies die ons werk bepalen en deze zijn sterk verweven met burgerschap en vrijwillig engagement.

  1. De leerfunctie is belangrijk

Deelnemers van Vormingplus verwerven nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. Dat maakt hen sterker, competenter, begripsvoller, veerkrachtiger… Leren kan zelfontplooiing nastreven, maar kan ook zorgen voor engagement en actief burgerschap. De confrontatie met andere meningen of praktijken kan leiden tot een breder bewustzijn en meer maatschappelijke betrokkenheid. Het persoonlijke is inherent verbonden met het maatschappelijke. Van vrijwilligers die actief meewerken in projecten van Vormingplus wordt meestal een sterk engagement gevraagd. Ze maken integraal deel uit van het project en bepalen mee de richting en de resultaten. Hun inbreng is zo essentieel dat de samenwerking met veel zorg wordt aangepakt en meestal heel intensief is. Naast persoonlijke begeleiding en coaching is intervisie een zeer geschikte methode om bij te leren en de motivatie aan te houden.

  1. De maatschappelijke bewegingsfunctie

Deze functie is erop gericht ‘ruimte te creëren voor engagement en politisering met het oog op veranderingen in denken en handelen en in de inrichting van de maatschappij’. Vormingplus kan samen met partners belangrijke kwesties in de samenleving naar het publiek debat brengen en zo ook de besluitvorming beïnvloeden. Deze functie daagt onze organisatie uit om verdere stappen te zetten naar een maatschappijkritisch aanbod. Deze functie lijkt nieuw, maar dat is ze niet echt. Toen Vormingplus samen met Welzijnsschakels en verenigingen waar armen het woord nemen inleefweken organiseerde en een manifest ondersteunde gericht naar het lokaal beleid, dan maakt ze expliciet werk van deze functie. Door in een project samen met Naima Cherkaoui aandacht te vragen voor de impact van racistische opmerkingen op de slachtoffers wil Vormingplus persoonlijke kwesties verheffen tot politieke kwesties.